<<<wstecz

Misja Szkoły

 

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali"

 

Jan Paweł II skierował te słowa do młodzieży w czasie Apelu Jasnogórskiego 18 czerwca 1983 roku.

Zadania szkoły, które pozwolą zrealizować misję:

 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających wszechstronne uzdolnienia uczniów.

 • kształcenie umiejętności podejmowania decyzji i odpowiedzialności, niezbędnych w aktywnym życiu zawodowym i społecznym.

 • uściślenie współpracy z rodzicami i środowiskiem- szkoła otwarta i oczekująca pomocy.

 • prowadzenie zajęć uczących komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów.

 • kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych, pielęgnowania własnych tradycji szkolnych i środowiskowych.

 • realizowanie programu "Przeciwdziałanie uzależnieniom" poprzez organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, lekarzem, itp.

 • organizowanie interesujących wycieczek regionalnych i spotkań z ciekawymi ludźmi.

 • kształcenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego i korzystania z różnych źródeł informacji.

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

 • dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia przysposabiając go do życia we współczesnym świecie.

 • rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającego świata i kształtowanie umiejętności dbania o środowisko naturalne człowieka.

 • zapoznawanie uczniów z efektywnymi sposobami zdobywania wiedzy i umiejętności.

 • dbanie o kulturę języka ojczystego.

 • dbanie o swoje otoczenie i higienę osobistą.

Wizja szkoły

 

W naszej szkole panuje miła i serdeczna atmosfera sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi dziecka ponieważ:

 • szkoła jest bezpieczna, ładna i dobrze zorganizowana,

 • w szkole panuje klimat zaufania w kontaktach między nauczycielami, uczniami i rodzicami,

 • w szkole pracują nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach,

 • nauczyciele stosują aktywne metody nauczania,

 • nauczyciele dobrze przekazują uczniom wiedzę,

 • szkoła jest wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne,

 • uczniowie naszej szkoły posiadają wiele cennych umiejętności i rozwijają swoje zainteresowania,

 • w szkole prowadzone są ciekawe zajęcia pozalekcyjne,

 • szkoła organizuje dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego i turystyki kwalifikowanej,

 • każdy uczeń ma prawo do sukcesu,

 • szkoła otacza szczególną opieką dzieci z rodzin biednych i patologicznych,

 • szkoła posiada gabinet pomocy medycznej,

 • szkoła jest otwarta na potrzeby środowiska

 • nasi absolwenci są dobrze przygotowani do dalszej edukacji

 <<<wstecz