<<<wstecz

 

Zasady dobrego zachowania i procedury postępowania

w różnych sytuacjach szkolnych

w Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce

 

 

 

Wstępne ustalenia

 

1) Strój ucznia.

- Uczniowie chodzą ubrani schludnie i estetycznie w mundurki szkolne (brak mundurka uczeń zgłasza wychowawcy klasy lub dyrektorowi, kolejny jego brak będzie odnotowany w zeszycie uwag a zapis będzie brany pod uwagę przy wystawianiu przez wychowawcę oceny zachowania).

- W szkole nie można nosić nakryć głowy.

- Strój odświętny obowiązuje w czasie uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz imprez okolicznościowych.

- Obowiązuje lekkie obuwie zamienne (sportowe trampki lub tenisówki).

2) Wygląd ucznia.

- Dziewczęta nie mogą mieć makijażu i farbowanych włosów oraz pomalowanych paznokci.

- Długie włosy powinny być upięte, a nie rozpuszczone.

- Biżuteria delikatna, skromna i małych rozmiarów.

3) Uczeń może przebywać na korytarzu szkolnym od 745.

4) Odpowiedzialność za wcześniejsze przybycie ucznia do szkoły ponoszą rodzice.

5) Po wejściu na teren budynku szkoły uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia.

6) Na terenie budynku szkolnego (również w sali gimnastycznej) obowiązuje obuwie zmienne.

7) Opuszczanie budynku w obuwiu szkolnym jest zabronione.

8) Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać budynku szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

9) Uczniowie mogą przebywać na korytarzu tylko w czasie przerw.

10) Zwolnienie ucznia z części zajęć następuje na podstawie osobistej prośby rodziców lub potwierdzenia telefonicznego.

11) Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w tym czasie na stołówce szkolnej.

12) Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

13) W przypadku nie stosowania się do powyższych zaleceń stosowane będą kary zapisane w Statucie Zespołu.

 

 

1. Zasady zachowania i przebywania ucznia w szkole.

 

a) Szatnia szkolna.

- Szatnia jest miejscem wyznaczonym do zmiany ubioru i obuwia dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Jest ona czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z podziałem godzin.

- Zasady zachowania i przebywania ucznia w szatni reguluje regulamin szatni szkolnej.

b) Wejście do klasy.

- Uczniowie punktualnie przychodzą na zajęcia i czekają przed daną klasą.

- Do klasy najpierw wchodzą dziewczęta a później chłopcy.

- Uczniowie zajmują miejsca od pierwszej ławki i nie zmieniają swoich wyznaczonych przez nauczyciela ławek.

- Uczniowie stoją przy swoich ławkach (jeżeli jest to pierwsza lekcja to dyżurni rozpoczynają zajęcia od modlitwy), czekają na decyzję nauczyciela (przywitanie, zajęcie miejsc siedzących) i następnie przygotowują się do lekcji (wyjmują zeszyty i przybory szkolne).

c) Sala lekcyjna.

- Uczeń jest aktywny na lekcji.

- Nie je i nie żuje gumy, nie trzyma na ławce rzeczy nie będących pomocami do danej lekcji (np. butelek, ciastek, itp.).

- Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają i ponownie siadają na polecenie nauczyciela.

- Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.

- Uczeń nie odpisuje na kartkówkach i sprawdzianach, nie podpowiada przy odpowiedziach ustnych.

- Uczniowie dbają o sprzęt i pomoce dydaktyczne,

- Uczniowie wystawiają krzesła na ławki, jeżeli jest to ostatnia lekcja w tej pracowni.

d) Wyjście z klasy.

- Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek (wyrównanie ławek, dosunięcie krzesełek, zmazanie tablicy, pozbieranie śmieci) - odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

- Uczniowie wychodzą spokojnie, nie biegną i przechodzą pod klasę, w której będą mieć następne zajęcia.

e) Przerwa międzylekcyjna.

- W trakcie przerw międzylekcyjnych zabrania się uczniom: biegania i zabawy piłką na korytarzach, klatce schodowej oraz innych czynności zagrażających bezpieczeństwu.

- Nie wolno uczniom samowolnie otwierać okien i siadać na parapetach, poręczach oraz schodach.

- Uczniom nie wolno samodzielnie opuszczać budynku szkoły w czasie przerw.

f) Szkolny savoir-vivre.

Uczeń:

- dba o kulturę języka (nie używa wulgaryzmów, nie przezywa kolegów, posługuje się zwrotami grzecznościowymi: „dziękuję”, „proszę”, „przepraszam”, „dzień dobry”, do widzenia”,

- w czasie rozmowy z osobami dorosłymi stoi, nie trzyma rąk w kieszeniach i nie żuje gumy,

- nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów,

- nie posiada telefonu komórkowego na terenie szkoły,

- nie bije się z kolegami,

- nie pali papierosów i nie stosuje innych używek,

- nie zaśmieca szkoły, nie niszczy mienia szkolnego,

- w czasie apelów, akademii i innych uroczystości stoi w wyznaczonym miejscu (w wyjątkowych wypadkach siedzi), nie rozmawia, podczas śpiewania hymnu państwowego i szkolnego przyjmuje postawę baczność.

 

 

2. Zasady pełnienia dyżurów.

 

1) Nauczyciele pełniący dyżur notują uczniów sprawiających trudności wychowawcze. Nauczycielom wolno zejść z dyżuru tylko za zgodą Dyrektora Zespołu. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerwy odpowiadają nauczyciele dyżurujący wg ustalonego regulaminu i planu.

2) Plan dyżurów układany jest przez Dyrektora Zespołu i zmieniany równocześnie ze zmianą tygodniowego planu zajęć.

3) Nauczyciele dyżurni powinni zwracać uwagę na obuwie, w jakim chodzą po szkole uczniowie.

4) Nauczyciele dyżurujący obok szkolnych toalet – w przypadku podejrzenia o złe zachowanie (palenie papierosów, niszczenie mienia, bójki) powinni usunąć z toalety nadmiar uczniów.

5) Wychowawcy klas mają obowiązek sprawdzania, czy w dziennikach lekcyjnych są wpisy dotyczące ich wychowanków. Żaden wpis nie powinien pozostać bez konsekwencji wychowawczych i dyscyplinarnych, osobą odpowiedzialną jest wychowawca.

 

3. Procedury postępowania w przypadku braku zmiennego obuwia.

 

1) Wpisu do dziennika lekcyjnego dokonuje nauczyciel lub wychowawca.

2) Rozmowa wychowawcy z uczniem.

3) Rozmowa wychowawcy z rodzicami przy wielokrotnym braku obuwia zamiennego.

 

4. Procedury postępowania w przypadku spóźnień na lekcję.

 

1) Wpis spóźnienia do dziennika lekcyjnego.

2) Indywidualne rozmowy wychowawcy z uczniem w celu ustalenia przyczyn spóźniania się na zajęcia szkolne.

3) Poinformowanie rodziców o licznych spóźnieniach ucznia na lekcje (telefonicznie lub indywidualna rozmowa).

4) Kary stosowane zgodnie z WSO i Statutem Zespołu.

 

5. Procedury postępowania w przypadku częstych nieobecności lub wagarów.

 

LICZNE NIEOBECNOŚCI

1) Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole w terminie do 7 dni poprzez wpis do zeszytu osiągnięć ucznia lub osobiste poinformowanie wychowawcy.

2) Po 7 dniach, jeśli rodzic nie poinformował nauczyciela o nieobecności dziecka, godziny pozostają nieusprawiedliwione. Nauczyciel informuje rodziców o nieusprawiedliwionych godzinach poprzez wpis do zeszytu osiągnięć ucznia.

WAGARY

1) W przypadku choćby jednorazowego stwierdzenia wagarów, wychowawca informuje o zaistniałym fakcie rodziców lub opiekunów. Odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

2) Szczegółowa, indywidualna analiza każdego przypadku wagarów podczas spotkania wyjaśniającego sytuację i jej przyczyny:

- w rozmowie wyjaśniającej biorą udział: uczeń, rodzic i wychowawca ,

- sporządzenie notatki w dzienniku lekcyjnym z przebiegu rozmowy,

- przypomnienie konsekwencji wynikłych z nieusprawiedliwionych nieobecności, określonych w WSO.

3) W przypadku powtarzających się wagarów następuje zawarcie pisemnego kontraktu z uczniem. W kontrakcie umieszczamy zobowiązania stron oraz informacje o sankcjach wobec ucznia w przypadku braku pozytywnych zmian w jego zachowaniu.

4) Powiadomienie policji o niezrealizowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko.

 

6. Procedury postępowania w przypadku złego samopoczucia ucznia.

 

1) Telefoniczne poinformowanie rodzica (prawnego opiekuna) o złym samopoczuciu dziecka.

2) Ustalenie formy pomocy za zgodą rodzica (prawnego opiekuna).

3) Przekazanie dziecka pod osobistą opiekę rodzica (prawnego opiekuna).

4) W przypadku nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) w domu, opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel.

 

 

7. Procedury postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

 

1) Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, w przypadku gdy ofiara doznała obrażeń.

2) Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Zespołu.

3) Powiadomienie rodziców ucznia.

4) Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

 

 

8. Procedura interwencyjna dotycząca wypadków.

 

Nauczyciel lub pracownik szkoły, który zaobserwował lub dowiedział się o wypadku ma obowiązek:

1) Zapewnić dziecku opiekę, odizolować go od innych uczniów.

2) W celu ustalenia okoliczności wypadku porozmawiać z poszkodowanym dzieckiem (o ile jest to możliwe) i świadkami wypadku.

3) Udzielić pierwszej pomocy, a przy ciężkim wypadku – zapewnić opiekę pozostałym dzieciom i wezwać lekarza.

4) Osoba interweniująca jest zobowiązana poinformować o zdarzeniu wychowawcę i Dyrektora Zespołu.

5) Dyrektor lub osoba wyznaczona przez niego ma obowiązek powiadomić rodziców (prawnych opiekunów), a w szczególnie ciężkim przypadku wezwać pogotowie.

6) W przypadku braku kontaktu z rodzicami, lub nieprzybycia rodziców (prawnych opiekunów) po 7ziecko, szkoła wyznacza osobę, która jest zobowiązana zapewnić poszkodowanemu opiekę do momentu przekazania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom).

8) W przypadku, gdy nie ma przy dziecku rodziców (prawnych opiekunów), a pogotowie musi zabrać poszkodowanego do szpitala, obowiązkiem osoby interweniującej lub innego pracownika szkoły wyznaczonego przez Dyrektora Zespołu jest towarzyszenie uczniowi w drodze do szpitala i do chwili pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) lub do momentu podjęcia przez lekarzy decyzji o hospitalizowaniu.

9) Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej ,,zespołem”, Dyrektor Zespołu zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób trzecich.

10) Członków zespołu powołuje Dyrektor Zespołu.

11) Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

 

 

9. Procedury postępowania w przypadku kradzieży.

 

1) W przypadku zgłoszenia kradzieży przez poszkodowanego lub innych uczniów nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy o zaistniałym incydencie. Gdy sytuacja miała miejsce na jego lekcji uczestniczy do końca w rozwiązaniu problemu.

2) Nauczyciel interweniujący dąży do zidentyfikowania osób biorących udział w zdarzeniu (sprawcę, świadków i innych osób) oraz ustalenia okoliczności zajścia.

 

Proponowane sposoby ustalenia okoliczności zdarzenia w zależności od specyfiki sytuacji:

- Rozmowa indywidualna z poszkodowanym.

- Rozmowa indywidualna ze sprawcą lub osobą podejrzaną o popełnienie wykroczenia (zgodnie z zasadami dyskrecji).

- Rozmowa z ewentualnymi świadkami zdarzenia.

- Poinformowanie klasy o zaistniałym zdarzeniu i próba ustalenia istotnych dla sprawy faktów.

3) Zawiadomienie Dyrektora Zespołu o zaistniałym incydencie.

4) Zgłoszenie faktu kradzieży na policję (o czym decydują wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu po oszacowaniu wagi sprawy i wartości szkody).

5) W sytuacji ustalenia sprawcy kradzieży wezwanie jego rodziców (prawnych opiekunów), poinformowanie ich o zaistniałym zdarzeniu i ewentualnych konsekwencjach, zastosowanych sankcjach, zgodnie ze Statutem Zespołu, co ustala wcześniej wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu.

6) Sporządzenie przez wychowawcę stosownej notatki.

 

 

10. Procedury postępowania w przypadku zachowań agresywnych.

 

AGRESJA SŁOWNA

1) Wpis negatywny do dziennika lekcyjnego.

2) Przekazanie informacji wychowawcy klasy o zaistniałym zdarzeniu.

3) Rozmowa wychowawcy z uczestnikami zajścia. Ustalenie przyczyn niewłaściwego zachowania.

4) Rozmowa z Dyrektorem Zespołu (w razie potrzeby).

5) Wezwanie rodziców (opiekunów prawnych), rozmowa z uczniem w ich obecności (w razie potrzeby).

6) Zobowiązanie ucznia do zmiany zachowania.

AGRESJA FIZYCZNA

1) Rozdzielenie bijących się uczniów.

2) Odizolowanie od innych uczniów.

3) Rozmowa wychowawcy lub nauczyciela interweniującego z uczniami (z każdym z osobna, o ile jest to możliwe). Ustalenie przyczyn bójki oraz prowodyra.

4) Rozmowa indywidualna z innymi uczestnikami zajścia, ustalenie okoliczności.

5) Rozmowa z Dyrektorem Zespołu (w razie potrzeby).

6) Zobowiązanie uczniów do poprawy zachowania.

7) W sytuacji występowania u ucznia niepokojących objawów – wezwanie pogotowia i poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów).

8) Rozmowa wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. Poinformowanie o znanych nam okolicznościach zdarzenia, o poniesionych przez ucznia konsekwencjach zgodnych z WSO i Statutem Zespołu, oraz o skutkach prawnych agresywnych zachowań młodzieży. Poinformowanie rodziców o zgłoszeniu na policję w razie powtórzenia się zajścia.

 

 

11. Procedury postępowania w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń.

 

1) W przypadku awarii, powstania pożaru, ewakuować uczniów w bezpieczne miejsce z wykorzystaniem dróg ewakuacyjnych, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

2) W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.

3) W razie konieczności wezwać służby ratunkowe.

 

 

12. Procedury postępowania wobec ucznia/uczniów niszczących mienie szkoły.

 

1) Osoba stwierdzająca szkodę, wychowawca, nauczyciel pełniący dyżur lub mający w danym czasie zajęcia jest zobowiązana poinformować o tym fakcie Dyrektora Zespołu.

2) Osoby wyznaczone przez Dyrektora Zespołu dokonują diagnozy sytuacji w celu ustalenia sprawcy/sprawców zdarzenia, szkoła dokonuje wstępnego kosztorysu zaistniałej szkody.

3) Szkoła powiadamia rodziców ucznia/uczniów o zaistniałej sytuacji, a następnie przeprowadza rozmowę z uczniem/uczniami w ich obecności. Obliguje rodziców do pokrycia kosztów naprawy lub dokonania zakupu potrzebnych pomocy dydaktycznych na kwotę ustaloną przez Dyrekcję Zespołu.

4) Dyrekcja Zespołu może również podjąć decyzję o skierowaniu sprawcy/sprawców do wykonania określonych prac społeczno – użytecznych na rzecz szkoły.

5) W stosunku do ucznia/uczniów wyciągnięte zostaną konsekwencje wychowawcze zgodnie ze Statutem Zespołu.

6) W przypadku dużych strat lub braku możliwości wykrycia sprawców szkoła powiadamia o zaistniałym zdarzeniu policję.

 

 

13. Procedury postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego (pobicia, wymuszenia, wulgaryzmy).

 

1) Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Zespołu.

2) Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

3) Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) Dyrektorowi Zespołu pod opiekę.

4) Powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia-sprawcy.

5) Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.

6) Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

 

 

 14. Procedury postępowania w przypadku palenia papierosów przez uczniów na terenie szkoły.

 

1) Odebranie uczniowi papierosów przez nauczyciela interweniującego.

2) Rozmowa nauczyciela interweniującego lub wychowawcy z uczniem mająca na celu ustalenie ewentualnych innych uczestników.

3) W przypadku wystąpienia objawów chorobowych – przekazanie ucznia/uczniów rodzicom (opiekunom prawnym).

4) Poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych) uczestników zajścia o zaistniałym fakcie.

5) Długa rozmowa wychowawcy z uczniem/uczniami biorącymi udział w zajściu – uświadomienie uczniom zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z palenia tytoniu na terenie szkoły.

6) Przekazanie informacji przez wychowawcę rodzicom (opiekunom prawnym) o zaistniałym fakcie wraz z podjętymi przez szkołę sankcjami zgodnymi ze Statutem Zespołu oraz konsekwencjami wynikającymi z powtórzenia się incydentu.

 

 

15. Procedury postępowania w przypadku przyjścia ucznia do szkoły pod wpływem alkoholu lub przyniesienia alkoholu do szkoły.

 

Przyjście ucznia do szkoły pod wpływem alkoholu:

1) Ocena sytuacji przez nauczyciela (wzięcie pod uwagę zachowanie się dziecka, potwierdzenie tego przez innego nauczyciela).

2) Zapewnienie dziecku opieki – odizolowanie od innych uczniów.

3) Zawiadomienie Dyrekcji Zespołu o zaistniałym incydencie.

4) Rozmowa wychowawcy lub nauczyciela interweniującego z dzieckiem (o ile jest to możliwe). Ustalenie miejsca, osób, które ewentualnie brały udział w tym incydencie, ilości spożytego alkoholu (w szkole - próba alkomatem w obecności dyrektora, dwóch nauczycieli i dwóch przedstawicieli samorządu klasowego, na wycieczce szkolnej – próba alkomatem w obecności kierownika wycieczki, dwóch opiekunów i dwóch przedstawicieli samorządu klasowego).

5) Wezwanie rodziców (opiekunów prawnych).

6) Rozmowa nauczyciela interweniującego (w razie potrzeby wychowawcy, Dyrektora) z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia.

7) W razie trudności skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) i w sytuacji występowania u ucznia niepokojących objawów - wezwanie pogotowia ratunkowego.

8) Przekazanie dziecka rodzicom (prawnym opiekunom), sporządzenie notatki o przekazaniu dziecka pod wpływem alkoholu (notatkę podpisują rodzice/opiekunowie, nauczyciel interweniujący i drugi współpracujący z nim nauczyciel).

9) W razie potrzeby rozmowa indywidualna ze sprawcą ewentualnie innymi uczestnikami zajścia, ustalenie okoliczności zdarzenia.

10) Ustalenie przez wychowawcę sankcji zgodnie ze Statutem Zespołu i w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu.

11) Kolejna rozmowa wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, poinformowanie ich o ustalonych okolicznościach zdarzenia i poniesionych przez ucznia konsekwencjach.

 

Przyniesienie do szkoły alkoholu:

1) Odebranie uczniowi alkoholu.

2) Zapewnienie dziecku opieki – odizolowanie od innych uczniów.

3) Zawiadomienie Dyrekcji Zespołu o zaistniałym incydencie.

4) Rozmowa wychowawcy lub nauczyciela interweniującego z dzieckiem (o ile jest to możliwe, ustalenie pochodzenia alkoholu), ewentualnie osób, które pośredniczyły w zakupie alkoholu.

5) Wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły. Rozmowa wychowawcy, nauczyciela interweniującego lub Dyrektora Zespołu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

6) Przekazanie dziecka rodzicom, sporządzenie notatki o przyniesieniu (ewentualnie spożyciu) przez dziecko alkoholu.

7) Rozmowa indywidualna ze sprawcą, ewentualnie innymi uczestnikami zajścia, ustalenie okoliczności zdarzenia.

8) Ustalenie przez wychowawcę sankcji zgodnie ze Statutem Zespołu i w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu.

9) Kolejna rozmowa wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, poinformowanie ich o ustalonych okolicznościach zdarzenia, poniesionych przez ucznia konsekwencjach.

 

 

16. Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk.

 

1) Nauczyciel zachowuje środki ostrożności, zabezpiecza substancje przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Zespołu i wzywa policję.

3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

 

17. Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

 

1) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, Dyrektor Zespołu, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Zespołu oraz rodziców /opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor Zespołu wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 <<<wstecz