REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce

 

 

Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy szkolnej

 

 

Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.). W art. 67 ustawy wymienione są statutowe zadania szkoły.

 

  

I. Postanowienia ogólne

 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w planie pracy szkoły i programie wychowawczym szkoły.

 

2. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/prawnych opiekunów.

 

 

II. Cele i zadania świetlicy szkolnej

 

Celem nadrzędnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

 

Do zadań szczegółowych należy:

 

1. Zapewnienie dzieciom opieki po lekcjach, poprzez naukę oraz zabawę w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.

 

2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu).

 

3. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 

4. Aktywne organizowanie czasu wolnego przez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na placu zabaw oraz boisku szkolnym.

 

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie różnego typu zajęć.

 

6. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

7. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 

8. Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej na dany rok szkolny.

 

 

III. Założenia organizacyjne

 

1. Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.00. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien niezwłocznie zawiadomić nauczyciela świetlicy.

 

2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

 

3. Świetlica obejmuje opieką głównie dzieci, których obydwoje rodzice pracują oraz uczniów dojeżdżających. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości i warunków lokalowych, pozostali uczniowie klas IV-VI.

 

4. Opieką wychowawczą objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, oraz oczekujący na zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań.

 

5. Wychowankowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia Karty Zgłoszenia Dziecka do świetlicy szkolnej w sekretariacie szkoły, w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie, w której podaje aktualne dane.

Każdorazowa zmiana danych kontaktowych lub danych osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona nauczycielowi świetlicy w formie pisemnej.

 

6. Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonuje Komisja Wychowawcza w składzie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły oraz nauczyciel świetlicy do dnia 30 września każdego roku szkolnego.

 

7. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

 

8. Uczniowi może zostać cofnięte prawo do pobytu w świetlicy szkolnej w sytuacji:

- stwierdzenia niezgodności danych zawartych w Karcie Zgłoszenia Dziecka ze stanem faktycznym,

- ustnej lub pisemnej deklaracji rodziców (opiekunów) o wypisaniu dziecka ze świetlicy,

- trzykrotnego nieodebrania dziecka do zakończenia pracy świetlicy,

- dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w świetlicy,

- gdy zachowanie ucznia stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci (w takich przypadkach wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia nauczyciel świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która po analizie sytuacji podejmuje stosowną uchwałę).

 

9. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:

- samodzielnego wyjścia dziecka do domu,

- odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun i osoby upoważnione w Karcie Zgłoszenia Dziecka.

Dyspozycje przekazywane dziecku ustnie nie będą respektowane.

Upoważnienia rodziców są przechowywane w dokumentacji nauczycieli świetlicy.

 

10. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza nie powinna przekraczać 25 uczniów.

 

11. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej.

 

12. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadu w stołówce szkolnej (odpłatnie).

 

13. Zgodnie ze statutem szkoły za rzeczy przynoszone przez dzieci (np.: własne zabawki) świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

 

14. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

 

 

IV. Wewnętrzny Regulamin Świetlicy Szkolnej

 

1. Przychodząc do świetlicy zgłaszamy się do nauczyciela świetlicy.

 

2. Nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia nauczyciela oraz nie oddalamy się od grupy w czasie zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw. Należy za każdym razem informować nauczyciela świetlicy o swoim wyjściu.

 

3. Od momentu przybycia do świetlicy uczestniczymy w organizowanych zajęciach i podporządkowujemy się poleceniom nauczyciela.

 

4. Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się.

 

5. Zachowujemy się kulturalnie, używamy form grzecznościowych (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam).

 

6. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć, w czasie odrabiania prac domowych i podczas zabawy.

 

7. W przypadku jakichkolwiek trudności czy wątpliwości podczas odrabiania lekcji, korzystamy z pomocy nauczyciela.

 

8. Szanujemy i dbamy o wyposażenie świetlicy, zachowujemy czystość oraz zgłaszamy zauważone zniszczenia i zagrożenia.

 

9. Za zniszczenie przez wychowanka zabawek, sprzętu lub wyposażenia w świetlicy jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną.

10.Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.

 

11. Nie przynosimy telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń.

 

12.O naszym zachowaniu w świetlicy będą informowani wychowawcy klas i rodzice.

 

 

V. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

 

1.Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

- opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania,

- korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,

- rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

- korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego,

- zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematów.

 

2.Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

- nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec nauczycieli i kolegów, zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury i dobrego wychowania,

- zachowywania się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w nauce i zabawie,

- słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela świetlicy,

- informowania każdorazowo nauczyciela świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,

- dbania o estetyczny wygląd świetlicy,

- zachowania porządku i zaprowadzenia go po zakończonych zajęciach,

- szanowania wyposażenia oraz sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za jego niszczenie.

 

3. Nagrody:

- wyróżnienie słowne przez wychowawcę świetlicy,

- pochwała przekazana rodzicom/opiekunom,

- pisemna pochwała w e-dzienniku,

- list pochwalny na koniec roku szkolnego za wzorową postawę uczniowską w świetlicy szkolnej .

 

4. Kary:

- upomnienie słowne przez wychowawcę świetlicy,

- poinformowanie rodziców/opiekunów o złym zachowaniu (pisemne, ustne),

- pisemna uwaga wpisana do e-dziennika,

- nagana udzielona przez dyrektora szkoły .

 

 

VI. Dokumentacja

 

 Plan pracy świetlicy szkolnej.

 Dziennik zajęć.

 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.